top of page
  • Editor

25 KW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisler İçin Usul Ve Esaslar

Güncelleme tarihi: 10 MayEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


25 KW’A KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLER İÇİN USUL VE ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar


Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) (Değişik:RG-4/11/2021-31649) Bu usul ve esasların amacı; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum tarafından kurulu gücü azami (Değişik:RG-12/3/2022-31776) 25 kW (25 kW dahil) tip proje hazırlanması uygun görülen, kendi tüketimtesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretimi ve tüketimiaynı noktadan bağlı, çatı ve cephe uygulamalı,güneş enerjisine dayalı üretimtesisleri için başvuruve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkinusul ve esasların belirlenmesi, bu başvurulara istinaden sunulacak bilgi ve belgeler ile düzenlenecek Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubuformatının belirlenmesidir.


Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) (Değişik:RG-4/11/2021-31649) Bu usul ve esaslar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE3-(1)Bu usul ve esaslarda geçen


a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bağlantı Anlaşması: Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasını,

c) Çağrı Mektubu: Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu,

ç) GES: Güneş Enerjisine Dayalı ElektrikÜretim Tesisini,

d) İkili anlaşma:Gerçek veya tüzel kişiler arasındaözel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veyakapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

e) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkinkanun, yönetmelik, tebliğ,genelge ve Kurul kararlarını,

f) İlgili Şebeke İşletmecisi: İlgisine göre dağıtım şirketiniveya OSB dağıtım lisansı

sahibi tüzel kişiyi,

g) İlgili teknikmevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılanilgili yönetmelik, tebliğ ve

diğer düzenlemeleri,

ğ) kW: (Değişik:RG-4/11/2021-31649) Elektriksel güç olarak ulaşılabilecek en yüksekgüç

değerini,

h) Perakende satış sözleşmesi: Bağlantı anlaşmasımevcut olan kullanım yeri için, görevli tedarikşirketi ile tüketiciler arasında ilgili mevzuathükümleri çerçevesinde, perakendesatış tarifesi veya son kaynak tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımınayönelik olarak yapılanfaaliyetlere ilişkin koşulve hükümleri kapsayan sözleşmeyi,

ı) Sistem KullanımAnlaşması: Lisanssız ElektrikÜreticileri İçin Dağıtım Sistem

Kullanım Anlaşması,

a) (Mülga:RG-4/11/2021-31649)

b) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ni,

c) Tekil kod: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan münhasır kayıt kodunu,

l) Yönetmelik: (Değişik:RG-4/11/2021-31649) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği,

ifade eder.

(2)Bu usul ve esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.


İKİNCİ BÖLÜM

Bağlantı Başvurusuile Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler


Bağlantı başvurusu

MADDE 4 – (1) (Ek:RG-4/11/2021-31649) Bu usul ve esaslar kapsamındaki başvurular, Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler ile birlikteİlgili Şebeke İşletmecisinin merkez veya taşra birimine yazılı olarak veya elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılır. Ayrıca, başvuruda bulunan kişilerce Yönetmeliğin 37 nci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında Ek-2’de yer alan beyan sunulur.


Bağlantı esasları

MADDE5–(1)Bu usul ve esaslar çerçevesinde kurulacak olan üretim tesisi, ilgili tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanır. Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasından bağlı olmadığı başvurular bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.


(2) Üretim tesisinin kurulu gücü, başvuru ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin

bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.

(3) Bu usul ve esaslar kapsamındaüretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisleri için tüketim birleştirme yapılamaz ve her bir tüketimyeri için bir adet başvuruyapılabilir.

(4) Başka bir lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim aboneliğiile bu usul ve esaslar kapsamında başvuru yapılamaz.


Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 6 – (1) Eksik başvuruda bulunan ve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişilere ait başvurular İlgili Şebeke İşletmecilerince değerlendirmeye alınmaz ve talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilir.

(2) (Değişik:RG-4/11/2021-31649) Bu usul ve esaslar kapsamında bağlanacak GES’lerin toplam kapasitesi ile Yönetmelik’in 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bağlanacak tesislerin kapasitesi, bu tesislerin bağlanacağı dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü (Değişik:RG-12/3/2022-31776) 25 kW ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olabilir. Bu usul ve esaslar kapsamındaki başvurular için Yönetmelik 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(3) Bir dağıtım transformatörüne birden fazla başvuru olması halinde; olumlu bağlantı görüşünün oluşturulmasında başvuru sahibinin son 1(Bir) yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardanyüksekolmasıkriteriuygulanır.Biryıllıktüketimiolmayanbaşvurusahiplerinin yıllık tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. Bir aylık tüketimi olmayan tüketim noktaları ile inşa aşamasındaki tesisler için


yapılan başvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındakiaynı abone grubunda yer alan benzer abonelerin tüketimlerine göre hesap yapılır.Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda İlgili Şebeke İşletmecisine başvuru tarihisıralamada esas alınır.

(4) Bağlantı Anlaşmasındaki sözleşmegücü 3 kW’a kadar olan (3 kW dahil) tüketim tesisleri için yapılan başvurularda doğrudan bağlantıgörüşü oluşturulur ve Ek-3’teki örneğe uygun şekilde Çağrı Mektubu düzenlenir.

(5) Eksiksiz ve usulüne uygun olarak İlgiliŞebeke İşletmecilerine yapılan başvurular hakkında bir sonraki ayın ilk 20 (Yirmi) günü içerisinde, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, başkaca bir işlem tesis edilmeksizin olumlu bağlantı görüşüoluşturulur ve Ek-3’teki örneğe uygun şekilde Çağrı Mektubu düzenlenir.

(6) Eksik başvuruda bulunanve/veya usulüne uygun başvuruda bulunmayan kişiler ile ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerikapsamında başvurusu olumsuz sonuçlandırılan kişilereait bilgiler,başvuruyu takip eden ayın son 10 (On) günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında duyurulur. Bu duyuruda eksikliklere ve gerekçelere ilişkinaçıklamalara yer verilir ve başvurusahipleri tarafından talep edilmesi halinde başvuru evraklarıiade edilir. Ayrıca olumsuzsonuçlandırılan başvurular hakkındaİlgili Şebeke İşletmecilerince duyuruyu takip eden 7 (Yedi) güniçerisinde yazılı bildirim yapılır.

(7) Başvurusu hakkındaÇağrı Mektubu düzenlenen kişilereaitbilgiler, bağlantıgörüşününoluşturulduğuayınson10(On)günüiçerisindeİlgiliŞebekeİşletmecisinininternetsayfasındaduyurulurveÇağrıMektububaşvurusahibinetebliğedilmeküzereduyuruyutakipeden7(Yedi)güniçerisindepostayaverilir.AncakbusüreiçerisindetalepedilmesihalindeÇağrıMektubuilgilisineeldenteslimedilebilir.


Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru

MADDE7 – (1) Çağrı Mektubu sahibi kişiye, başvurusunakonuüretimtesisineilişkinprojeonayını tamamlamasıiçin6ncımaddeyeistinadendüzenlenen ÇağrıMektubu’nunkendisinetebliğedildiğitarihtenitibaren90(Doksan)günsüreverilir.Çağrımektubusahibikişi,sözkonusu süreiçerisinde,başvurusuna konuüretimtesisininprojesini Bakanlığa veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruma onaylattırmak ve projeonayına ilişkin belgeyi İlgili Şebekeİşletmecisine sunmakla yükümlüdür. (2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde proje onay işlemiiçin Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruma başvurudabulunan ve proje onay işleminisüresi içerisinde tamamlayamayan kişilerebirinci fıkrada tanımlanansüreler içerisinde yazılı olarak İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunulması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından 90 (Doksan) gün ilave süre verilir. (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında verilen süreler içerisinde proje onayına ilişkin belgenin ve onaylı projenin İlgili Şebeke İşletmecisine sunulmaması halinde Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelir. (4) Proje onay işleminitamamlayarak İlgili Şebeke İşletmecisine birinci fıkrada ve ek süre verilmesihalinde ikinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde başvurudabulunan kişiler ile İlgili Şebekeİşletmecisi arasında 15 (Onbeş) gün içerisinde Bağlantı Anlaşması imzalanır. (5) Bağlantı Anlaşması imzalananveya Çağrı Mektubu hükümsüz hale gelen kişilere ait bilgiler, İlgiliŞebeke İşletmecisince kendi internetsayfasında, 6 ncı maddeninbeşinci fıkrasında belirtilen duyuru ile birlikte duyurulur. Çağrı Mektubuhükümsüz hale gelen kişilerce talep edilmesihalinde İlgili Şebekeİşletmecisi başvuruya ilişkinevrakları başvuru sahibineiade eder.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Üretim tesislerinin işletmeye girmesi

MADDE 8- (1) Bu usul ve esas hükümlerine göre şebekeye bağlanacak GES’lerin (Mülga ibare:RG-4/11/2021-31649)kabul işlemlerinin, bağlantıanlaşmasının imza tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Üretim tesisinin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde, Bağlantı Anlaşması kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Talep edilmesi halinde İlgili Şebeke İşletmecisi başvuruya ilişkinevrakları başvuru sahibine iade eder.

(2) (Mülga ibare:RG-4/11/2021-31649) Kabulü tamamlanarak işletmeyegeçen üretim tesisi için, söz konusu üretim tesisi sahibi kişilerin başvuruda bulunmasını takip eden 3 (Üç) gün içerisinde, söz konusuüretim tesisi sahibiile İlgili Şebeke İşletmecisi arasında SistemKullanım Anlaşması imzalanır.

(3) İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesine ilişkin işlemler, Sistem Kullanım Anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren görevlitedarik şirketincebaşlatılır. Bu kapsamda İlgili Şebeke İşletmecisi Sistem KullanımAnlaşması imzalandığına dair görevli tedarik şirketine bilgi vermekle yükümlüdür.


İhtiyaç fazlasıenerjinin tespiti,faturalandırılması ve değerlendirilmesi

MADDE 9- (1) (Değişik:RG-4/11/2021-31649) Bu usul ve esas hükümlerine göre tesis edilecekGES’lerin ihtiyaç fazlası enerjisinin tespiti, faturalandırılması ve değerlendirilmesinde ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler dışında Yönetmelik uyarınca işlem tesis edilir.


Diğer hükümler

MADDE10- (1) Buusulveesaslardadüzenlenenhususlardışında yürütülecek iş ve işlemlerde ilgilimevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

(2) (Mülga:RG-4/11/2021-31649)

(3) İlgili Şebeke İşletmecileri, bu usul ve esaslar çerçevesinde kurulacaküretim tesislerine ilişkin Kuruma yapacakları bildirimleri 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümlerine göre yapar.

(4) Bağlantı başvurusunda, ihtiyacıkarşılanmak üzere üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisine ilişkin Tekil Kod’a yer verilir. Mevcut bir tüketimtesisinin bulunmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisineilişkin 3/5/1985 tarihlive 3194 sayılı İmar Kanununa göre verileninşaat ruhsatı ve/veya inşaatruhsatı yerine geçen belgenin başvuru esnasında, tüketim tesisine ait abonelik bilgilerinin ise (Mülga ibare:RG-4/11/2021-31649) kabulden önce sunulması zorunludur.

(5) (Değişiklik:RG-4/11/2021-31649)Bu usul ve esaslar kapsamında başvuruda bulunulan üretimtesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi aynı kalmak kaydıylatüketicinin değişmesihalinde, üretim tesisinin devri için kabul şartı aranmaksızın, yeni tüketiciiçin bu usul ve esaslar ile Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerdevam ettirilir. Yeni tüketicitarafından 30 (Otuz) gün içerisinde iş ve işlemlerin sürdürülmesi için başvurudabulunulmaması ya da iptal talebindebulunulması halinde ilgisine göre Çağrı Mektubu, BağlantıAnlaşması ya da Sistem Kullanım Anlaşması hükümsüz hale gelir.

(6) Bu usul ve esaslar kapsamındaki (Mülga ibare:RG-4/11/2021-31649) kabulü tamamlanarak işletmeye geçen üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin, satış,devir veya diğer bir düzenleme ile devredilmesi durumunda;

(a) Yeni tüketici ile perakende satış sözleşmesi veyaikilianlaşma imzalanması,

(b) Yeni tüketici tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine başvurudabulunulması, hallerinde, yeni tüketiciile 2 (iki) gün içerisinde ilgili üretimtesisi için Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır.


Yürürlük

Madde 11- (1) Bu usul ve esaslar,onaylanmasına ilişkin Kurul Kararınınyayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - (1) Bu usul ve esaslar hükümlerini Başkan yürütür.


Usul ve Esaslar’ın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2018

30305

Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapan Usul ve Esaslar’ın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1. 4/11/2021 31649

2. 12/3/2022 31776Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası Kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularında SunulmasıGereken Bilgi ve BelgelerListesi


1. Lisanssız Üretim BağlantıBaşvuru Formu (Ek-4)


2. Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkilişahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylısuretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,


3. Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgiliolarak:

a. Müstakil binalar için üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin bulunduğu yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir belge

b. Birdenfazlakullanıcının bulunduğubinalarda (apartmanvs)apartmanveyasitelerinkarardefterlerindebaşvurusahibiiçingüneşenerjisinedayalıüretimtesisikurulabileceğinedairkararörneğininnoteronaylısureti


4. Tüketim tesisi ile ilgili olarak:

a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil kod

b. Kurulması planlanan tüketimtesisineilişkin3/5/1985tarihlive3194sayılı İmarKanununa göre verileninşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatıyerinegeçen belge


FAALİYET YASAĞINA İLİŞKİNBEYAN Dağıtım ve görevli tedarikşirketleri dahil olmak üzere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14 üncü maddesinin yedincifıkrası ile Eletrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin onuncu fıkrasında tanımlanan kişiler arasında olmadığımı, beyan ederim. İşbu beyanımın gerçekdışı olduğunun tespiti hâlindeYönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında işlemtesis edileceğini kabul ve taahhütederim. _ _/_ _/_ _ _ _ Ad SOYAD Unvan (Kaşe) İmzaElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Üretim Başvurularına İlişkin Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ÖrneğiTalep Sahibi Adı Soyadı/Ünvanı : ………………...


Talep Numarası : ………………...


İşletme Müdürlüğü : ………………...


Tüketim Tesisi No : ………………...


Sözleşme Gücü (kW) : ………………...


Talep Edilen Güç (kW) : ………………...


Yukarıda talep numarası ve talep edilengücü belirtilen, lisanssız güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin, aşağıda belirtilen şartlar ile dağıtım sistemine bağlanmasıuygun görülmüştür.

1. Bağlantı noktası:………. TM (… / …), Fider…., ………TR’den beslenen ………..

numaralı tüketim tesisi


2. Bağlantı tipi: Tüketimtesisi ile aynı yerde olan üretim tesisi


3. ……… tesisat numaralı tüketim panosu gerekli olmasıdurumunda demontajedilerek yeni pano tesis edilir.


4. Tüketim tesisinin şebeke ile bağlantı noktasında çift yönlü ölçüm yapabilensaatlik sayaç kullanılır. Ayrıcaüretim tesisininüretimini sağlıklı ölçmekamacıyla ayrı bir kontrol sayacı kullanılır.


5. Üretim tesisinin bağlantısı çift yönlü sayaçtan önce tüketimtesisi tarafına yapılır.


6. Kısa devre hesabında kullanılacak ..…. / 0,4 kV dağıtım trafosunun kısa devre gücü (Trafo ……. kVA) ……..…….olup proje hesaplamaları bu değeregöre yapılır.


7. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında gerçekveya tüzel kişiler tarafından inşa edilip işletilecek üretim tesisleri Yönetmelik ile ilgili mevzuatve ilgili teknik mevzuattayer alan esas ve usullerdikkate alınarak projelendirilir, kurulur ve işletilir.


8. Tebliğ tarihinden itibaren usul ve esaslarda belirtilen süreler içinde projelerin Bakanlığa veya Bakanlığın yetki verdiği kurumaonaylattırılması zorunluolup, projelerin onaylatılması halinde iş bu şartlarımız ilgili mevzuata göre geçerli kalacaktır. Aksi takdirde şartlarımız hükümsüz olacaktır.


LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTIBAŞVURU FORMU


Başvuru Sahibinin Bilgileri

Adı-Soyadı / Ünvanı


Adresi


Telefonu


Faks Numarası


E-Posta Adresi / Kayıtlı Elektronik Posta Adresi1


T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası


Banka Hesap Numarası (IBAN)


Tüketim Tesisi Tekil KoduÜretim Tesisinin Bilgileri

Adresi


Kurulu Gücü


Bağlantı İçin Talep Edilen Tarih


Sistem Kullanımına Başlaması İçin

Öngörülen Tarih


Türü / Kullanılan Kaynak

Güneş

Bağlantı Şekli

o AG Tek Faz

o AG Üç Faz

Bağlantı Transformatörü Bilgileri


Diğer Bilgiler


Bu formda verilen tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. Başvurumun kabul edilmesi durumunda; üretim tesisini bu formda belirtilen özelliklere uygun olaraktesis etmeyi, tesis aşamasında, İlgili Şebeke İşletmecisinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halindebaşvurumun her aşamada İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından iptal edilmesini kabulve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı / Ünvanı

İmza

Tarih
Anonim ve limited şirketleriçin kayıtlı elektronik posta adresinin sunulması zorunludur.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page