top of page
  • Editor

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Güncelleme tarihi: 10 May


ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar; şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde düzenlenen başvuru, sona erdirme, tadil işlemleri ile şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvuruların elektronik ortamdayapılmasına ilişkinusul ve esasları düzenlemektedir.


Tanım ve kısaltmalar

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer verilen tanım ve kısaltmalar Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanım ve kısaltmalarla, bu maddede bulunmaması halinde ilgili mevzuatta yer verilen tanım ve kısaltmalarla aynı anlama gelir.


Elektronik başvurunun kapsamı

MADDE 3- (1) Lisans alma, sona erdirme, tadil başvuruları ve bu başvurulardan vazgeçilmesine yönelik başvurular ile Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında şarj ağının değiştirilmesine yönelik başvurular EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda elektronik başvuru yetkilisi eliyle yapılır. Elektronik başvuru yetkilisi EPDK Başvuru Sistemine muhatap yetkilisi olarak tanımlanır.


Elektronik başvuru yetkilisi

MADDE 4- (1) Bir tüzel kişinin EPDK Başvuru Sistemi üzerindenbaşvuru yapabilmesi için en az bir elektronik başvuru yetkilisinin olması zorunludur. Bu kişi münferiden EPDK Başvuru sistemine elektronik başvuru yetkilisiolarak tanımlanır. Tüzel kişiler elektronik başvuruyetkilisi olarak üçüncü kişileride yetkilendirebilir.


(2) Tüzel kişi yetkilisinin elektronik başvuru yetkilisi olarak tanımlanabilmesi için EK-1’deki dilekçe ile Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Dilekçe ekinde “Yetki Belgesi” sunulur.


(3) Kurum, yetki belgesinin sunulmasını takip eden beş iş günü içerisinde elektronik başvuru yetkilisinin EPDK Başvuru Sistemine erişim yetkisini tanımlar.


(4) Yetkilendirme ile ilgili olarak;

a) Tüzelkişi elektronik başvuru yetkilisinin, tüzel kişiyi temsile yetkili kişi olması halinde;tüzel kişiyi temsile ilişkin “Yetki Belgesi” nin aslı veya noter onaylı sureti ya da aslı ile birlikte fotokopisininKuruma sunulması gerekir.

b) EPDK Başvuru Sistemine müştereken yetkilendirme yapılamaz. Tüzel kişinin müştereken temsil edildiğidurumlarda, söz konusumüşterek yetkililerden hangilerinin münferiden elektronik başvuru yetkilisi olarak tanımlanacağı Kurumayazılı olarak bildirilir.

c) Elektronik başvuru yetkilisi EPDK Başvuru Sistemi kapsamındaki tüm işlemleriçin yetkilendirilmiş kabul edilir. EPDK BaşvuruSisteminde elektronik başvuru yetkilisi olarak yetkilendirilmişkişiler için kısıt ihdas edilemez.


(5) Tüzelkişiyi temsile yetkilikişiler dışındabir kişinin elektronik başvuru yetkilisiolması halinde, Kuruma sunulacak vekâletnamede (EK-2) asgari olarak vekilin, EPDK Başvuru Sistemiüzerinde;


a) Kurumalisans başvurusunda bulunma, yapılmış lisansbaşvurusundan vazgeçme,


b) Tüzel kişinin sahibi olduğu lisans için tadil başvurusunda bulunma, yapılmış tadil başvurusundan vazgeçme,


c) Tüzel kişinin sahibi olduğu lisans için sona erdirme başvurusunda bulunma, bu başvurudan vazgeçme,


ç) Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi kapsamında şarj ağının değiştirilmesine yönelik olarak başvurular yapma,


hususlarında temsile yetkilendirilmişolması zorunludur.


(6) Bir tüzel kişininEPDK Başvuru Sistemi üzerinde elektronik başvuru yetkilisinin tanımlanabilmesi için yetkilendirme başvuru dilekçesive eki yetki belgesinin, tüzel kişinin UETS adresi dahil tam ve doğru bilgilerle doldurulmuş olması gerekir. Aksi halde söz konusu başvuru dikkate alınmaz.

Elektronik başvuru usulü

MADDE 5- (1) EPDK Başvuru Sistemine erişim; e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanır.


(2) EPDK Başvuru Sisteminde başvuru, başvuru türüne göre öngörülen bilgilerin girilmesi, seçeneklerin işaretlenmesi, gerekli evrakların yüklenmesi ve sonunda elektronik imza veya mobil imzayla imzalanması suretiyle yapılır.


Başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler

MADDE 6- (1) Şarj ağı işletmeci lisansı başvurularında EK-3’te yer alan; şarj ağı işletmeci lisansı tadili başvuruları ile birleşme, bölünme ve bildirimlerde ise EK-4’te yer alan bilgi ve belgeler sunulur.


(2) Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi kapsamında şarj ağına şarj istasyonu eklemeye yönelik başvurularda EK-5’de yer alan bilgi ve belgeler sunulur.


Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu usul ve esaslar, yayımıtarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 8- (1)Bu usul ve esaslar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


EK-1

Elektronik Başvuru Yetkilisi Tanımlanmasına İlişkin Dilekçe*

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Tüzel kişinin ticaret unvanı :

Tüzel kişinin vergi kimlik numarası :

Tüzel kişinin bildirim adresi :

Telefon :

E-posta :

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi :

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi :Yukarıda bilgileri bulunan tüzel kişiliğimizi temsile yetkili olmak üzere EPDK Başvuru Sisteminde elektronik başvuru yetkilisi olarak aşağıda belirtilen kişi ya da kişilerin tanımlanması hususunda gereğini arz ederiz.Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih


Elektronik Başvuru Yetkilisi**:

Adı-Soyadı

:

TCKN

:

Telefon

:

Yetki süresi başlangıç tarihi

:

Yetki süresi bitiş tarihi

:


(**) birden çok kişi yetkilendirilecekse bu kısma eklenir.Ek/Ekler:

Tüzel kişi “Yetki Belgesi”nin aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.

Vekaletnamenin aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi (Tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler dışında üçüncü kişilerin yetkilendirilmesi halinde sunulacaktır.)

(*) Bu dilekçede yer verilen bilgilerin hepsinin tam ve doğru olarak yazılması zorunludur.EK-2

Elektronik Başvuru Yetkilisi Kişiler İçin Vekâletname Örneği *


T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinde elektronik başvuru yetkilisi olarak; …… vergi kimlik numaralı ve ……. ticaret unvanlı tüzel kişiliğimizin nam ve hesabına, Kurumunuza lisans başvurusunda bulunmaya, sahibi olduğumuz lisans için tadil başvurusunda bulunmaya, lisans sona erdirme başvurusunda bulunmaya, tüm bu hususlardaki başvurulardan vazgeçmeye, şarj ağının değiştirilmesi kapsamındaki başvuruları yapmaya ve EPDK Başvuru Sistemi üzerinde tanımlanmış diğer başvuruları yapmaya tam ve sınırsız olarak meblağ ve orandan bağımsız olarak temsile yetkili olmak üzere ……………………….TC Kimlik Numaralı, ………… ………….. vekil tayin edilmiştir.


Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

(*) Bu vekaletnamede elektronik başvuru yetkilisi için belirlenen yetkiler asgari yetkilerdir.


EK-3ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI TADİLİ BAŞVURULARI İLE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE BİLDİRİMLERDE SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ


1) Lisans başvuru dilekçesi:

EPDK Başvuru Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur, başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


2) Esas sözleşme:

Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilmiş olan tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik kaşesi altında, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış bir nüshası

(Esas sözleşme kapsamında;

a)- Başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve ilgili şirket tarafından borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacağına ilişkin hükme,

- Pay senetlerinin nevi değişikliğinde ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin hükme,

esas sözleşmede yer verilmesi ve bunlarla çelişik hükümlere yer verilmemesi zorunludur.

b) Esas sözleşmede yapılan ve Türkiye Ticaret Siciline tescil edilen tadillere ilişkin nüshalar, ayrıca sunulmayacak olup, esas sözleşme metnine işlenmiş olarak sunulması gerekmektedir.)

sisteme pdf formatında yüklenir.


3) Ortaklık yapısı belgeleri:

Tüzel kişilikte doğrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

(Tüzel kişilikte doğrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay tutarları ve oranları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler şema şeklinde sunulur. Bu şemada yer verilen ortakların pay oranları virgülden sonra en fazla iki hane olacak şekilde düzenlenerek; gerçek kişi ortakların yanına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, tüzel kişi ortakların yanına Ticaret Sicil Numaraları yazılır. Yabancı gerçek kişi ortakların yanına pasaport numaraları, tüzel kişi ortakların yanına; şirketler için bağlı oldukları ticaret/sanayi odası numaraları, diğer tüzel kişilerde ilgili ülke mevzuatında tüzel kişiyi tanımlayan sicil numarası yazılır.)

Ortaklık yapısını ortaya koyan şema sisteme excel formatında yüklenir.

Son ortaklık yapısını gösteren bilgi ve belgeler kapsamında ilgili tüzel kişinin pay defterinin ilgili sayfalarının, noter tarafından onaylanmış suretinin veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekir.


4) Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler:

(Şirketin sermayesinin Kurul Kararı ile belirlenen asgari tutarda veya asgari tutardan yüksek olması gerekmektedir.)

İlgili alan doldurulur ve belgesi sisteme pdf formatında yüklenir.


5) Lisans alma bedeli dekontu:

Lisans başvurusunda bulunulan yıl itibariyle geçerli lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

Ödeme yapıldığına ilişkin dekont bilgilerinin ilgili alana girilmesi ve dekontun pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


6) Sertifika örneği:

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında lisans sahibi tarafından üçüncü tarafların şarj istasyonu işletmecisi olması için düzenlenecek sertifika örneğinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


7) Marka tescil belgesi:

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


AÇIKLAMALAR:

1) Kamu tüzel kişileri lisans başvurularında listenin 2 ve 4 numaralı maddelerinde belirtilen belgeleri sunmazlar.

2) Liste, anonim şirket esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, “esas sözleşme” ibaresinin limited şirketler için “sözleşme” olarak anlaşılması gerekmektedir.

3) Lisans alma bedelleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet sayfasından da ulaşılabilir.

4) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve başvuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri de talep edilebilir.

5) Lisans başvurusunun incelenmesi veya değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulması halinde; Kurum tarafından bu listede belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.


EK-4


ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI TADİLİ BAŞVURULARI İLE BİRLEŞME, BÖLÜNME VE BİLDİRİMLERDE SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ1) UNVAN TADİLİ


a) Başvuru dilekçesi

EPDK Başvuru Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur ve başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği

Sisteme pdf formatında yüklenir.


c) Tadil bedeli dekontu

Sisteme pdf formatında yüklenir.


2) MARKA TADİLİ


a) Başvuru dilekçesi

EPDK Başvuru Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur ve başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.

b) Marka tescil belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesi sisteme pdf formatında yüklenir.


c) Tadil bedeli dekontu

Sisteme pdf formatında yüklenir.


3) SÜRE UZATIMI TADİLİ


a) Başvuru dilekçesi

EPDK Başvuru Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur ve başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


b) Tadil bedeli dekontu

Sisteme pdf formatında yüklenir.


4) BİRLEŞME VEYA BÖLÜNME ONAY TALEBİ


a) Başvuru dilekçesi

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur, başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


b) Birleşme veya bölünme sözleşmesi taslağı

Sisteme pdf formatında yüklenir.


c) Birleşme veya bölünme hakkında, tüzel kişilerin yönetim kurullarından alınmış karar örnekleri

Sisteme pdf formatında yüklenir.


ç) Muhatap tüzel kişinin birleşme veya bölünme sonrası esas sözleşmesi veya taslağı

Birleşme veya bölünme sonrası lisans alacak tüzel kişilerin esas sözleşmelerinde aşağıdaki hükümlerin bulunması zorunludur.

(Esas sözleşme kapsamında;

- Başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve ilgili şirket tarafından borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacağına ilişkin hükme,

- Pay senetlerinin nevi değişikliğinde ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin hükme,

esas sözleşmede yer verilmesi ve bunlarla çelişik hükümlere yer verilmemesi zorunludur.

Sisteme pdf formatında yüklenir.


d) Birleşme veya bölünmeden beklenen ekonomik amaçlar ile işletmeye ilişkin sonuçları değerlendiren ve şirket hesaplarından sorumlu mali işler yetkilisi tarafından hazırlanmış ayrıntılı ekonomik işletme raporu

Sisteme pdf formatında yüklenir.


e) Birleşme veya bölünme işlemi sonrası eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilecek tüzel kişinin ortaklık yapısını gösterir bilgi ve belgeler

Tüzel kişilikte doğrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

(Tüzel kişilikte doğrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay tutarları ve oranları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler şema şeklinde sunulur. Bu şemada yer verilen ortakların pay oranları virgülden sonra en fazla iki hane olacak şekilde düzenlenerek; gerçek kişi ortakların yanına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, tüzel kişi ortakların yanına Ticaret Sicil Numaraları yazılır. Yabancı gerçek kişi ortakların yanına pasaport numaraları, tüzel kişi ortakların yanına; şirketler için bağlı oldukları ticaret/sanayi odası numaraları, diğer tüzel kişilerde ilgili ülke mevzuatında tüzel kişiyi tanımlayan sicil numarası yazılır.)

Ortaklık yapısını ortaya koyan şema sisteme excel formatında yüklenir.


Açıklamalar:

1) Birleşme veya bölünme işlemi onayı çerçevesinde işlem gerçekleştirildikten sonra yeni oluşan tüzel kişi tarafından Kuruma yapılacak lisans başvurusunda, “Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi” nde yer alan “Lisans Alma Bedeli Dekontu” da dahil olmak üzere tüm belgelerin Kuruma sunulması gerekmektedir.


5) ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ

a) Başvuru Dilekçesi

Dilekçede ortaklık yapısı değişikliğinin kapsamı ayrıntılı olarak açıklanır. EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur, başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


b) Doğrudan pay sahibi olan kişilerin ortaklık yapısındaki değişiklikleri gösteren belgeler

Son ortaklık yapısını gösteren bilgi ve belgeler kapsamında ilgili tüzel kişinin pay devrine ilişkin sözleşmenin noter tarafından onaylanmış suretinin veya değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekir.


6) TÜZEL KİŞİ YÖNETİCİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ


a) Başvuru Dilekçesi

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur ve başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


b) Tüzel kişi yönetici değişikliğini gösteren belgeler

Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri değişikliğini gösteren kararın noter onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi suretinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekir.


EK-5

ŞARJ AĞINA ŞARJ İSTASYONU EKLEME BAŞVURULARINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ1) Başvuru dilekçesi

EPDK Başvuru Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur ve başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


2) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı

Sisteme pdf formatında yüklenir.


3) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilen belge

Sisteme pdf formatında yüklenir.

64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page