top of page
  • Editor

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU LİSANSI ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

Güncelleme tarihi: 21 Haz

1) Lisans başvuru dilekçesi

2) Esas sözleşme

3) Ortaklık yapısı belgeleri

4) Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler

5) Lisans alma bedeli dekontu

6) Sertifika örneği

7) Marka tescil belgesi
ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

(EPDK)


1) Lisans başvuru dilekçesi:

EPDK Başvuru Sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur, başvuru sahibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak tamamlanır.


2) Esas sözleşme:

Tüzel kişilik esas sözleşmesinin, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilmiş olan tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik kaşesi altında, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış bir nüshası

(Esas sözleşme kapsamında;

a)- Başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve ilgili şirket tarafından borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacağına ilişkin hükme,

- Pay senetlerinin nevi değişikliğinde ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Kurum onayı alınacağına ilişkin hükme,

esas sözleşmede yer verilmesi ve bunlarla çelişik hükümlere yer verilmemesi zorunludur.

b) Esas sözleşmede yapılan ve Türkiye Ticaret Siciline tescil edilen tadillere ilişkin nüshalar, ayrıca sunulmayacak olup, esas sözleşme metnine işlenmiş olarak sunulması gerekmektedir.)

sisteme pdf formatında yüklenir.


3) Ortaklık yapısı belgeleri:

Tüzel kişilikte doğrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

(Tüzel kişilikte doğrudan pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin, pay tutarları ve oranları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler şema şeklinde sunulur. Bu şemada yer verilen ortakların pay oranları virgülden sonra en fazla iki hane olacak şekilde düzenlenerek; gerçek kişi ortakların yanına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, tüzel kişi ortakların yanına Ticaret Sicil Numaraları yazılır. Yabancı gerçek kişi ortakların yanına pasaport numaraları, tüzel kişi ortakların yanına; şirketler için bağlı oldukları ticaret/sanayi odası numaraları, diğer tüzel kişilerde ilgili ülke mevzuatında tüzel kişiyi tanımlayan sicil numarası yazılır.)

Ortaklık yapısını ortaya koyan şema sisteme excel formatında yüklenir.

Son ortaklık yapısını gösteren bilgi ve belgeler kapsamında ilgili tüzel kişinin pay defterinin ilgili sayfalarının, noter tarafından onaylanmış suretinin veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekir..


4) Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler:

(Şirketin sermayesinin Kurul Kararı ile belirlenen asgari tutarda veya asgari tutardan yüksek olması gerekmektedir.)

İlgili alan doldurulur ve belgesi sisteme pdf formatında yüklenir.


5) Lisans alma bedeli dekontu:

Lisans başvurusunda bulunulan yıl itibariyle geçerli lisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

Ödeme yapıldığına ilişkin dekont bilgilerinin ilgili alana girilmesi ve dekontun pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


6) Sertifika örneği:

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında lisans sahibi tarafından üçüncü tarafların şarj istasyonu işletmecisi olması için düzenlenecek sertifika örneğinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


7) Marka tescil belgesi:

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


AÇIKLAMALAR:

1) Kamu tüzel kişileri lisans başvurularında listenin 2 ve 4 numaralı maddelerinde belirtilen belgeleri sunmazlar.

2) Liste, anonim şirket esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, “esas sözleşme” ibaresinin limited şirketler için “sözleşme” olarak anlaşılması gerekmektedir.

3) Lisans alma bedelleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet sayfasından da ulaşılabilir.

4) Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve başvuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri de talep edilebilir.

5) Lisans başvurusunun incelenmesi veya değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulması halinde; Kurum tarafından bu listede belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.

77 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page